یاداشت دبیر کل


یادداشت دبیرکل درطلیعه شروع بکارسایت خبری تحلیلی حزب اسلامی ایران زمین: 🌹عیدسعیدسیاسی-ولایی غدیرمبارکباد🌹 بنام خدا دکترین امام خمینی برخاسته از ایدئولوژی وقواعدبنیادین "کتاب"و "عترت"است که دویادگار پیامبر .ص.برای هدایت جامعه بشری تابه انقراض عالم بشمار می آید. دکترین امام خمینی.ره.رهنامه ای است که مجموعه باورهاو رهنمود هاوآموزه های آن سیاستمد ار بزرگ رادرمتن خودداردوفراتراز راهبرد.خط مشی وسیاست در ادبیات سیاسی جهان بویژه جهان اسلام بحساب می آید. دکترینی که خدارامنشاکاروکار گری وسیاست وسیاست ورزی درجهان خلقت را شایسته ذات بی مثالش میداند. خدایی که درطول تاریخ پیامبران رایکی پس ازدیگری برای اداره امورجامعهء زمان خودشان فرستاد وباارسال آخرین رسول که رسول خاتم است وانزال آخرین کتاب که کتاب قرآن است جامعه بشری راتاابد ازهر رسول وکتابی بی نیازساخت وپس ازگذشت 23 سال ازحکومت آخر ین فرستاده اش وی را که اولین موءسس دولت اسلامی بود در مسیربازگشت ازحجی که (حجت الوداع)نام گرفت دردهمین سال هجری قمری ودربرکه ای بنام غدیرخم مامورساخت تا علی.ع.را وصی و جانشین خودمعرفی کند وازمردم بخواهدتاهرکه اوراامیرو مولای خودمیداندبعدازوی علی.ع رامولا و امیرخودبدانندوبعدازوی درسایه ساردولت علوی که درراس آن علی.ع.قرارمی گیردصلاح دین ودنیای خودرابجویند. ...واینجابودکه غدیرازعلی.ع.ارز ش گرفت وامروزبعدازگذشت قرنهاعلیرغم اقدامات تفرقه افکنانه دشمنان اسلام وانقلاب اسلامی بجای اینکه غدیرمایه تفرقه گردد اسباب وحدت گردیده وعلی.ع.-این بنده خاص خدا-وارث حکومتی شده که به امریه الهی پیامبرش بردوش اوگذاردتااو اقامه"عدل" کندزیرا از نگاه علی.ع.آنگونه که به ابن عباس فرمود:"حکومت به قدراین کفش بی قیمت هم پیش من ارزش ندارد"برایش ارزش نداشت. آری اینچنین بودکه درعرصه غدیر که عرصه سیاست ورزی بود آن روزیکباردیگرپیوند"دین"،و"سیاست"بمنصه ظهورآمدومهربطلانی بر تفکرسکولاریسم سیاسی-جدایی دین ازسیاست- زده شد. لذادردکترین امام خمینی(ره) واقعه غدیریک رخدادسیاسی و غدیرمهرتاییدی بریکی بودن دین و سیاست است. دراندیشه امام خمینی،غدیراصالتش راازامیرمی گیردوبه حکو مت اسلا می اصالت می بخشد وهم برخلاف تصوربرخی به برکت ارزشی که غدیر از امیرعلی بن ابیطالب .ع. گرفته مایه وحدت وموجب یکپارچگی و انسجام امت اسلامی می گردد. رونمایی ازسایت خبری-تحلیلی حزب اسلامی ایران زمین: حزب اسلامی ایران زمین افتخار داردبعنوان یک سازمان سیاسی در آغازبکارسایت خبری-تحلیلی خود، ضمن تبریک عیدسعیدغدیرکه یک عیدسیاسی-ولایی است؛تقارن رونمایی ازفعالیت سایت خبری-تحلیلی خودبا عیدسعیدسیاسی- ولایی غدیرراکه افتخاربزرگی برای خودمیداندبفال نیک بگیرد وازروح بلندوجاودانه بزرگ سیاستمدار عرصه سیاست ورزی علی بن ابیطالب.ع.استمدادطلبدتابا تمسک وتوسل به سیاست علوی و بهره گیری ازسیره وکلام سیاسی- حکومتی پیامبراعظم دردولت نبوی وبهره گیری ازآموزه های توصیفی بنیانگذارجمهوری اسلامی ورهنمودهای مقام معظم رهبری به رسالت خطیرحزبی خودکه نقد صریح،شفاف،وبدورازهرگونه مصلحت اندیشی که درتقابل با منافع ملی ومصالح کشورورفع دغدغه های مردمی است ازجمله نسبت به امرمهم پاکسازی،سالم سازی، ومقاوم سازی نهادهای انتخابی در نظام جمهوری اسلامی ایران عمل نمایدوخودراوقف خدمت به مردمی که ولینعمت حاکمیت هستندسازد. سایت خبری-تحلیلی حزب وسیله ارتباطی بین مردم،حاکمیت وحزب است که باهدایت به بهترینهااز ناحیه خداوندهدایتگربتوانددریچه خوب وسهل ومطمئنی برای تعا ملی مثبت وموءثرباشدان شاءالله تعالی سیدابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین 17ذی الحجه1440 28مردادماه1398